Sprawozdanie 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI INICJATYW PRORODZINNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH „NASZE DZIECI” Z SIEDZIBĄ W KRASNEM ZA ROK 2015.

1. DANE FUNDACJI

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasze Dzieci”
Data wpisu w KRS 26.02.2014r.
Z siedzibą w Krasnem ul. Komisji Edukacji Narodowej 2/2, 06-408 Krasne
KRS: 0000499901
REGON: 147123929
NIP: 761-155-71-49

2. ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Fundacji: Wojciech Tytz
Skarbnik Zarządu: Aneta Niedziałkowska
Sekretarz Zarządu: Elżbieta Załęska

3. CELE STATUTOWE FUNDACJI

 1. Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i pomocy rodzinie, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, a w szczególności:
  a) pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom naturalnym w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
  b) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w pieczy zastępczej;
  c) organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego;
  d) zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzinom będącym w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej;
  e) zapewnianie opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej;
  f) organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce oraz organizowanie zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych;
 2. Budowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:
  a) wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego;
  b) upowszechnienie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji;
  c) organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze;
  d) wspieranie rodzin zastępczych i organizowanie szkoleń i warsztatów dokształcających;
  e) prowadzenie aktywnych form pracy z rodziną zastępczą;
  f) tworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych;
  g) zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
 3. Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych.
 4. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 5. Upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wychowania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia.
 7. Wdrażanie programów innowacyjnych wspierających efektywne usamodzielnianie młodzieży.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
 9. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.

4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na realizację celów statutowych, w szczególności poprzez realizowanie programów, projektów i przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy krajowych i UE. Fundacja cele realizuje również poprzez utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z rodzinami zastępczymi i naturalnymi, inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie poradnictwa w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność rodzin zastępczych i wielodzietnych.

Cele Fundacji realizowane są również poprzez organizowanie rodzinnych pikników, imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, festynów integracyjnych i charytatywnych, organizowanie pomocy sąsiedzkiej dla rodzin zastępczych, wielodzietnych i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja realizując swoje cele organizuje i wspiera wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, wielodzietnych i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja realizując swoje cele współpracuje z środowiskami lekarskimi, instytucjami samorządowymi i państwowymi, instytucjami pomocowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i innymi organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. Realizacja celów Fundacji odbywa się również poprzez prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych.

Fundacja ponadto działa z innymi instytucjami, organizacjami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter umowy partnerskiej, wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja w ciągu roku 2015 swoje cele realizowała poprzez organizację uroczystości:

 1. Koncert kolędowy,
 2. Zatrudnianie bezrobotnych,
 3. Dzień Dziecka,
 4. Otwarcie i prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych
 5. Wymiana młodzieży z Litwą.
 6. Uroczystość „Pożegnania Lata”
 7. Zakwaterowania rodziny, która straciła dom w wyniku wichury
 8. Dystrybucja żywności z Banku Żywności
 9. Dystrybucja jabłek

5. INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

47.99Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

55.90Z - Pozostałe zakwaterowanie.

56.21Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

56.29Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

56.30Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.

82.11Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

87.90Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

88.91Z - Opieka dzienna nad dziećmi.

88.99Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

93.29Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rodzaj przeważającej działalności – 87.90Z.

6. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI.

W załączeniu.

7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:

Za okres sprawozdawczy uzyskano przychody w wysokości464.630,94 zł
Przychody określone Statutem:464.630,94 zł w tym:
Darowizny130.244,20 zł
Dotacja PCPR Przasnysz328.964,74 zł
Wpłaty na ferie zimowe dla wychowanków5.422,00 zł
Pozostałe przychody w wysokości21.717,85 zł
Dofinansowanie kosztów prac Starostwo Przasnysz18.767,69 zł
Zwrot kosztów za pracowników Niepełnosprawnych PFRON2.700,00 zł
Inne250,16 zł

8. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

Koszty realizacji zadań statutowych:

Koszty Domu Dziecka – Dotacja PCPR332.548,19 zł
Koszty Domu Dziecka – Dochody własne41.513,25 zł
Koszty realizacji zadań Fundacji4.143,80 zł
Koszty administracyjne (dot. zadań statutowych)85.351,74 zł
Koszty finansowe69,58 zł
Pozostałe koszty25.778,56 zł
Koszty ogółem:489.405,12 zł

9. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH

Fundacja w roku sprawozdawczym 2015 zatrudniała 9 osób na umowę o pracę.

Poniesione koszty na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wyniosły 99.146,48 zł.

10. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Prezes Zarządu pobrał roczne wynagrodzenie w wysokości (kwota brutto) 19425,00 zł

11. WYDATKI NA UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO

Wydatki na umowę zlecenie ogółem: 4.424,91 zł.

12. DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH.

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2015 r.

13. DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU:

Na dzień 31.12.2015 na rachunku bankowym Fundacji była ulokowana kwota: 242,60 zł. oraz w kasie Fundacji kwota 0,81 zł.

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji

Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja nie nabyła nieruchomości

Nabytych pozostałych środków trwałych,

Fundacja nie nabyła środków trwałych

Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach sporządzonych dla celów statystycznych.

Wartość aktywów na dzień 31.12.2015 wynosił: 8.257,98 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 6.857,98 zł

14. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ( USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI

Zarząd Fundacji podpisał umowę ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu nr CRU/116/2015 w dniu 23.06.2015 roku na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasze Dzieci” typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

15. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.

Fundacja w roku 2015 nie zapłaciła podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja złożyła roczną deklarację CIT.

16. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁA PROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA.