Sprawozdanie 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI INICJATYW PRORODZINNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH „NASZE DZIECI” Z SIEDZIBĄ W KRASNEM ZA ROK 2014.

1. DANE FUNDACJI

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasze Dzieci”
Data wpisu w KRS 26.02.2014r.
Z siedzibą w Krasnem ul. Komisji Edukacji Narodowej 2/2, 06-408 Krasne
KRS: 0000499901
REGON: 147123929
NIP: 761-155-71-49

2. ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Fundacji: Wojciech Tytz
Skarbnik Zarządu: Aneta Niedziałkowska
Sekretarz Zarządu: Elżbieta Załęska

3. CELE STATUTOWE FUNDACJI

 1. Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i pomocy rodzinie, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, a w szczególności:
  a) pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom naturalnym w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
  b) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w pieczy zastępczej;
  c) organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego;
  d) zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzinom będącym w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej;
  e) zapewnianie opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej;
  f) organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce oraz organizowanie zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych;
 2. Budowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:
  a) wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego;
  b) upowszechnienie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji;
  c) organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze;
  d) wspieranie rodzin zastępczych i organizowanie szkoleń i warsztatów dokształcających;
  e) prowadzenie aktywnych form pracy z rodziną zastępczą;
  f) tworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych;
  g) zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
 3. Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych.
 4. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 5. Upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wychowania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia.
 7. Wdrażanie programów innowacyjnych wspierających efektywne usamodzielnianie młodzieży.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
 9. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.

4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH.

Fundacja w ciągu roku 2014 swoje cele realizowała poprzez organizację uroczystości z okazji Dnia Dziecka, Pożegnanie Lata.

5. INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Nie była prowadzona działalność gospodarcza.

6. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI.

7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:

z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

Środki otrzymane z darowizn: 900,00 zł.

8. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

a. Prowadzenie działalności statutowej – 3932,35 zł
b. Koszty administracyjne – 1758,68 zł
  zużycie materiałów i energii - 511,38 zł
  usługi obce (prowizje bankowe) – 5,00 zł
c. działalność gospodarcza – nie prowadzono działalności gospodarczej.

Koszty ogółem: 5691,03 zł

Za rok 2014 wystąpiła strata z działalności w kwocie 4791, 03 zł. poniesiona strata została przeksięgowana w koszty działalności statutowej w roku 2015.

9. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH

Fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika na podstawie umowy o pracę w 2014 r.

10. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Członkowie Zarządu ani też członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.

11. WYDATKI NA UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO

Brak wydatków na umowę zlecenie i umowę o dzieło.

12. DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH.

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2014 r.

13. DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU:

Na dzień 31.12. 2014 na rachunku bankowym Fundacji była ulokowana kwota: 425,00 zł. oraz w kasie Fundacji w kwocie 13,97 zł.
a. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji
b. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
Fundacja nie nabyła nieruchomości
c. nabytych pozostałych środków trwałych,
Fundacja nie nabyła środków trwałych
d. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach sporządzonych dla celów statystycznych.
Wartość aktywów na dzień 31.12.2014 wynosił: 5230,00zł

14. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ( USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI

Fundacja nie prowadziła w 2014 r. działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.

15. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.

Fundacja w roku 2014 nie zapłaciła podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja złożyła roczną deklarację CIT.

16. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁA PROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA.