Sprawozdanie 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI INICJATYW PRORODZINNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH „NASZE DZIECI” Z SIEDZIBĄ W KRASNEM ZA ROK 2016.

1. DANE FUNDACJI

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasze Dzieci”
Data wpisu w KRS 26.02.2014r.
Z siedzibą w Krasnem ul. Komisji Edukacji Narodowej 2/2, 06-408 Krasne
KRS: 0000499901
REGON: 147123929
NIP: 761-155-71-49

2. ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Fundacji: Wojciech Tytz
Skarbnik Zarządu: Aneta Niedziałkowska
Sekretarz Zarządu: Elżbieta Załęska

3. CELE STATUTOWE FUNDACJI

 1. Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i pomocy rodzinie, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, a w szczególności:
  a) pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom naturalnym w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
  b) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w pieczy zastępczej;
  c) organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego;
  d) zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzinom będącym w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej;
  e) zapewnianie opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej;
  f) organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce oraz organizowanie zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych;
 2. Budowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:
  a) wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego;
  b) upowszechnienie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji;
  c) organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze;
  d) wspieranie rodzin zastępczych i organizowanie szkoleń i warsztatów dokształcających;
  e) prowadzenie aktywnych form pracy z rodziną zastępczą;
  f) tworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych;
  g) zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
 3. Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych.
 4. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 5. Upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wychowania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia.
 7. Wdrażanie programów innowacyjnych wspierających efektywne usamodzielnianie młodzieży.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
 9. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.

4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH.

Fundacja w ciągu roku 2016 swoje cele realizowała poprzez organizację:

 1. Ferie zimowe dla podopiecznych Fundacji.
 2. Dzień Dziecka.
 3. Organizowanie wycieczek dla podopiecznych Fundacji.
 4. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych.
 5. Udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
 6. Pomoc w dożywianiu dzieci dla podopiecznych Fundacji.

5. INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

47.99Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

55.90Z - Pozostałe zakwaterowanie.

56.21Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

56.29Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

56.30Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.

82.11Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

87.90Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

88.91Z - Opieka dzienna nad dziećmi.

88.99Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

93.29Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rodzaj przeważającej działalności – 87.90Z.

6. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI.

W załączeniu.

7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:

Za okres sprawozdawczy uzyskano przychody w wysokości1 051 412,58 zł
Przychody określone Statutem:1 014 569,12 zł w tym:
Darowizny113 210,00 zł
Dotacja PCPR Przasnysz833 282,63 zł
Wpłaty na ferie zimowe dla wychowanków70,00 zł
Bank Żywności – Darowizna dla podopiecznych65 856,49 zł
Dotacja na realizację Umowy CRU/42/20162 150,00 zł
Pozostałe przychody w wysokości36 843,46 zł w tym:
Dofinansowanie kosztów prac Starostwo Przasnysz33 693,07 zł
Zwrot kosztów za pracowników Niepełnosprawnych PFRON3 150,00 zł
Inne0,39 zł

8. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

Koszty realizacji zadań statutowych:

Koszty Domu Dziecka – Dotacja PCPR854 639,42 zł
Koszty Domu Dziecka – Dochody własne93 630,74 zł
Koszty realizacji zadań Fundacji307,36 zł
Koszty administracyjne (dot. zadań statutowych)68 478,53 zł
Koszty finansowe0,98 zł
Pozostałe koszty68 984,87 zł
Koszty ogółem:1 086 041,90 zł

9. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku wyniosło 11,69 etatów.

Poniesione koszty na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wyniosły 282 355,90 zł.

10. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Roczne wynagrodzenie Członków Zarządu wyniosło 22 200,00 złbrutto.

11. WYDATKI NA UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO

Wydatki na umowę zlecenie ogółem: 5 457,47 zł.

12. DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH.

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2016 r.

13. DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU:

Na dzień 31.12.2016 na rachunku bankowym Fundacji była ulokowana kwota: 39,91 zł. oraz w kasie Fundacji kwota 103,87 zł. Fundacja prowadzi rachunek w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oddział w Przasnyszu.

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji

Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja nie nabyła nieruchomości

Nabytych pozostałych środków trwałych,

Fundacja nie nabyła środków trwałych

Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach sporządzonych dla celów statystycznych.

Wartość aktywów na dzień 31.12.2016 wynosił: 0,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 126,00 zł

14. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI

Zarząd Fundacji podpisał umowę ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu nr CRU/42/2016 z dnia 31.03.2016 roku pn. Wspólne spotkania okazją do zabawy integracji społeczności lokalnej.

Zarząd Fundacji podpisał umowę ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu nr CRU/36/2016 z dnia 28.06.2016 roku na prowadzenie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Nasze Dzieci” typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

15. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.

Fundacja w roku 2016 nie zapłaciła podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja złożyła roczną deklarację CIT.

16. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁA PROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA.