Sprawozdanie 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI INICJATYW PRORODZINNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH „NASZE DZIECI” Z SIEDZIBĄ W KRASNEM ZA ROK 2017.

1. DANE FUNDACJI

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasze Dzieci”
Data wpisu w KRS 26.02.2014r.
Z siedzibą w Krasnem ul. Komisji Edukacji Narodowej 2/2, 06-408 Krasne
KRS: 0000499901
REGON: 147123929
NIP: 761-155-71-49

2. ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Fundacji: Wojciech Tytz
Skarbnik Zarządu: Aneta Niedziałkowska
Sekretarz Zarządu: Elżbieta Załęska

3. CELE STATUTOWE FUNDACJI

 1. Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i pomocy rodzinie, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, a w szczególności:
  a) pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom naturalnym w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
  b) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w pieczy zastępczej;
  c) organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego;
  d) zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzinom będącym w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej;
  e) zapewnianie opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej;
  f) organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce oraz organizowanie zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych;
 2. Budowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:
  a) wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego;
  b) upowszechnienie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji;
  c) organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze;
  d) wspieranie rodzin zastępczych i organizowanie szkoleń i warsztatów dokształcających;
  e) prowadzenie aktywnych form pracy z rodziną zastępczą;
  f) tworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych;
  g) zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
 3. Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych.
 4. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 5. Upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wychowania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia.
 7. Wdrażanie programów innowacyjnych wspierających efektywne usamodzielnianie młodzieży.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
 9. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.

4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH.

Fundacja w ciągu roku 2017 swoje cele realizowała poprzez organizację:

 1. Ferie zimowe dla podopiecznych Fundacji.
 2. Organizacja Dnia Dziecka.
 3. Organizowanie wycieczek dla podopiecznych Fundacji.
 4. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych.
 5. Organizowanie koncertów charytatywnych i zbiórki publicznej dla podopiecznych Fundacji.
 6. Udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
 7. Pomoc w zakwaterowaniu rodziny wielodzietnej.
 8. Pomoc w dożywianiu dzieci dla podopiecznych Fundacji.
 9. Pomoc w remoncie mieszkań dla podopiecznych Fundacji.
 10. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Fundacji.

5. INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

47.99Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

55.90Z - Pozostałe zakwaterowanie.

56.21Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

56.29Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

56.30Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.

82.11Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

87.90Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

88.91Z - Opieka dzienna nad dziećmi.

88.99Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

93.29Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rodzaj przeważającej działalności – 87.90Z.

6. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI.

W załączeniu.

7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:

Za okres sprawozdawczy uzyskano przychody w wysokości2 114 321,74 zł
Przychody określone Statutem:2 100 470,29 zł w tym:
Darowizny1 178 615,00 zł
Dotacja PCPR Przasnysz630 944,68 zł
Alimenty dla wychowanków14 425,00 zł
Bank Żywności – Darowizna dla podopiecznych210 488,31 zł
Dotacja na realizację projektu „Rodzina bliżej dziecka"33 350,00 zł
Dotacja 181/MCPS do umowy 335/507/1710 000,00 zł
Dotacja 179/MCPS do umowy 336/507/178 945,00 zł
Pozostałe przychody w wysokości13 851,45 zł w tym:
Refundacja kosztów pracowniczych8 450,38 zł
Zwrot kosztów za pracownika Niepełnosprawnego PFRON5 400,00 zł
Przychody finansowe1,07 zł

8. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

Koszty realizacji zadań statutowych:

Koszty Domu Dziecka – Dotacja PCPR626 208,58 zł
Koszty Domu Dziecka – Dochody własne94 348,16 zł
Koszty realizacji zadań statutowych Fundacji277 194,90 zł
Koszty administracyjne (dot. zadań statutowych)71 506,73 zł
Pozostałe koszty267 250,62 zł
Koszty ogółem:1 336 508,99 zł

9. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wyniosło 11,25 etatów.

Poniesione koszty na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wyniosły 234 682,07 zł.

10. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Roczne wynagrodzenie Członków Zarządu wyniosło 28 814,40 złbrutto.

11. WYDATKI NA UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO

Wydatki na umowę zlecenie ogółem: 9 437,66 zł.

12. DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH.

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2017 r.

13. DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU:

Na dzień 31.12.2017 na rachunku bankowym Fundacji była ulokowana kwota: 127,13 zł. oraz w kasie Fundacji kwota 12 926,91 zł. Fundacja prowadzi rachunek w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oddział w Przasnyszu.

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji

Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja w 2017 roku nabyła nieruchomość gruntową o powierzchni 1,4695 ha wraz z budynkami za kwotę 154000 zł, gdzie została wprowadzona wielodzietna rodzina. Ponadto Fundacja zakupiła nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1296 ha za kwotę 134000 zł, gdzie jest budowany budynek mieszkalny jednorodzinny z usługami żłobka na 25 dzieci.

Nabytych pozostałych środków trwałych,

Fundacja nie nabyła środków trwałych

Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach sporządzonych dla celów statystycznych.

Wartość aktywów na dzień 31.12.2017 wynosił: 985 744,77 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 11 149,81 zł

14. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI

Zarząd Fundacji podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego nr 122/200/17 z dnia 28.07.2017 roku na projekt pn. Rodzina bliżej dziecka na kwotę 33 350,00 zł.

Zarząd Fundacji podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego nr MCPS.335/507/17 z dnia 29.11.2017 roku na projekt pn. Integracja międzypokoleniowa na spotkaniu opłatkowym 2017 na kwotę 10 000,00 zł.

Zarząd Fundacji podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego nr MCPS.336/508/17 z dnia 29.11.2017 roku na projekt pn. Czernicka Kuźnia kreatywności na kwotę 8945,00 zł.

15. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.

Fundacja w roku 2017 nie zapłaciła podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja złożyła roczną deklarację CIT.

16. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W FUNDACJI BYŁA PRZEPROWADZONA KONTROLA PRZEZ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DOT. PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI ZADANIA PN. „RODZINA BLIŻEJ DZIECKA” ORAZ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU DOTYCZĄCE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN: PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO NA TERENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW. ZALECENIA POKONTROLNE WYKONANO.