Sprawozdanie 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2018

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego

1. Dane rejestracyjne fundacji.

Nazwa fundacjiFundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo–Wychowawczych „Nasze Dzieci”
siedziba i adres fundacjiul. Komisji Edukacji Narodowej 2/2 , 06-408 Krasne
aktualny adres do korespondencjiul. Stanisława Chełchowskiego 3 , 06-415 Czernice Borowe
adres poczty elektronicznejfundacja@fipiow.pl
Regon147123929
data wpisu w KRS26.02.2014
numer KRS0000499901
Dane członków zarządu fundacji:Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja (według aktualnego wpisu w KRS)
Prezes FundacjiWojciech Tytz
Skarbnik ZarząduAneta Niedziałkowska
Sekretarz ZarząduElżbieta Załęska

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

 1. Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i pomocy rodzinie, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, a w szczególności:
  a) pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom naturalnym w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
  b) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych w pieczy zastępczej;
  c) organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego;
  d) zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzinom będącym w trudnej sytuacji społeczno–ekonomicznej;
  e) zapewnianie opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej;
  f) organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce oraz organizowanie zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych;
 2. Budowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:
  a) wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego;
  b) upowszechnienie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji;
  c) organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze;
  d) wspieranie rodzin zastępczych i organizowanie szkoleń i warsztatów dokształcających;
  e) prowadzenie aktywnych form pracy z rodziną zastępczą;
  f) prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych;
  g) zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
 3. Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych.
 4. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 5. Upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wychowania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia.
 7. Wdrażanie programów innowacyjnych wspierających efektywne usamodzielnianie młodzieży.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
 9. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

 1. Ferie zimowe oraz kolonie letnie dla podopiecznych Fundacji.
 2. Organizacja imprez kulturalnych dla rodzin z dziećmi.
 3. Koncerty z okazji 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 4. Organizowanie wycieczek dla podopiecznych Fundacji.
 5. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej.
 6. Prowadzenie żłobka.
 7. Udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020.
 8. Pomoc w zakwaterowaniu rodziny wielodzietnej.
 9. Pomoc w dożywianiu dzieci podopiecznych Fundacji.
 10. Pomoc w remoncie mieszkań dla podopiecznych Fundacji.
 11. Szkolenia dla rodzin dysfunkcyjnych.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Brak.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą: TAK PROWADZIŁA

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

47.99Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

55.90Z - Pozostałe zakwaterowanie.

56.21Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

56.29Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

56.30Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.

82.11Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

87.90Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

88.91Z - Opieka dzienna nad dziećmi.

88.99Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

93.29Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rodzaj przeważającej działalności – 87.90Z.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.

Odpisy uchwał w załączeniu.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy)

Darowizny 697203,31 zł,
Dotacja Starostwo Powiatowe Przasnysz – 801988,98 zł,
Dotacja Ministerstwo Obrony Narodowej – 12940,00 zł,
Dotacja Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – 10000,00 zł,
Dotacja Zarząd Powiatu Przasnyskiego – 2000,00 zł,
Dotacja Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 263600,00 zł,
Środki ze żródeł publicznych – 21315,46 zł,
zapis – 118923,82 zł.
Uzyskane przychody z działalności gospodarczej 380023,36 zł.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń

Przychody:

 1. Opłata za żłobek – 16.423,36
 2. Dzierżawa – 100.000,00
 3. Dotacja na żłobek M3/19/2018 – 263.600,00

Koszty:

 1. Koszty administracyjne – 14.563,83
 2. Wyposażenie placówki – 138.206,54
 3. Wynagrodzenia, ZUS, szkolenia pracownicze – 208.433,47
 4. Amortyzacja – 10.875,12
 5. Media – 18.802,48
 6. Pozostałe koszty – 14.144,98
Przychody ogółem:1927971,57
w tym przychody uzyskane w gotówce:0,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)-25003,06 zł
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł17,97

6. Informacje o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych996824,20 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)164714,43 zł
c) działalność gospodarczą405026,42 zł
d) pozostałe koszty11511,19 zł

w tym koszty poniesione w gotówce na:

a) realizację celów statutowych159491,87 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)28001,45 zł
c) działalność gospodarczą52653,43 zł
d) pozostałe koszty2302,24 zł

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.

łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk20
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej9
łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:471178,40 zł

w tym:

wynagrodzenia237294,93 zł
nagrody0,00 zł
premie25450,00 zł
inne świadczenia0,00 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej208433,47 zł

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:

wynagrodzenia23331,07 zł
nagrody0,00 zł
premie18000,00 zł
inne świadczenia0,00 zł

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:

wynagrodzenia0,00 zł
nagrody0,00 zł
premie0,00 zł
inne świadczenia0,00 zł

8. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Umowa zlecenie – 32030,10 zł

9. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

Nie dotyczy

10. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

625,80 zł

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

37 660,20

11. Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Nie dotyczy

12. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.

Budynek żłobka – 695 156,48

13. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

Sztuczna nawierzchnia placu zabaw 32500,00 zł
Ogrodzenie terenu żłobka 31200,00 zł
Plac zabaw 20270,40 zł
Piec konwekcyjno–parowy 14999,54 zł

14. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa – 1.876.358,02
Zobowiązania – 747.536,88

15. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Program „Maluch Plus” 2018 dotacja 263600,00 zł zatwierdzone rozliczenie końcowe.
Ministerstwo Obrony Narodowej – „Wieczornica Patriotyczna z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości" dotacja 12940,00 zł. Zatwierdzone rozliczenie końcowe.
Zarząd Województwa Mazowieckiego – „Odpowiedzialny rodzic – szczęśliwe dzieci” dotacja 10000,00 zł. Zatwierdzone rozliczenie końcowe.
Zarząd Powiatu Przasnyskiego – „Wspólne działania drogą do sukcesu” dotacja 2000,00 zł. Zatwierdzone rozliczenie końcowe.
Zarząd Powiatu Przasnyskiego – „Prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego” dotacja 801988,98 zł. Zatwierdzone rozliczenie końcowe.

16. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja nie zalega z opłatami składek ZUS i Urzędu Skarbowego. Fundacja złożyła zeznanie CIT–8 za 2018 rok.

17. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

Nie.

18. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Nie dotyczy

19. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym oraz informacja o ich wynikach

W okresie sprawozdawczym w Fundacji była przeprowadzona kontrola przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego dot. zadania publicznego pn: „Prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego”. Kontrola zakończyła się bez uwag.